วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น

วิสัยทัศน์

          เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  ไอทีเป็นเลิศ  ชุมชนร่วมใจ  เด็กไทยมีคุณภาพพันธกิจ

          1.  จัด  ส่งเสริม  และสนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน

 2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

 3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 4.  พัฒนาหลักสูตร แหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและการประกันคุณภาพการศึกษา

 5.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

 6.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


จุดเน้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจุดเน้น 3  ด้าน เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โรงเรียนบ้านนาโป่ง   เป็นหน่วยงานในสังกัด ที่จะต้องดำเนินการโดยได้สัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษา จำนวน 2 รายการ และคงเหลือไว้ 8 ประการ และโรงเรียนได้เพิ่มเติม จำนวน 2 ประการตามจุดเน้น และความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดไว้ดังนี้
    

         1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
          2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนอ่านออกเขียนได้

          3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่

              ความเป็นเลิศทางวิชาการ

          4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ

          5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  

              และได้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

          6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          7. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

          8. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการ
             รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก  

         9. สถานศึกษา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

        10. ส่งเสริมการจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถ 

Comments