โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่             
 
ชื่อ-สกุล : นายพัชวิชญ์  โยฮางกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ - เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
เกิดวันที่ : 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2510
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)
                       สาขาการบริหารการศึกษา
                       จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
E-mail :  padchawit@gmail.com
Telephone : 
081-8737231


บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
Ċ
โรงเรียนบ้านนาโป่ง อำเภอเมืองเลย,
15 มิ.ย. 2563 20:27
Comments