โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
 ชื่อ-สกุล : นายพัชวิชญ์  โฮงยากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนนี้ 15 กันยายน 2549 ถึงปัจจุบัน
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา
เบอร์โทร 081-8737231
Email  : patchawong.hon@loei1.go.th

ć
โรงเรียนบ้านนาโป่ง อําเภอเมืองเลย,
10 ก.ย. 2563 00:25
Comments