นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เรืองชื่องานอาชีพ "

Comments